R 300.00
Add to Wishlist

Sold Out

 ‘n Veeltalige Joernaal vir Eietydse Geskiedenis deur die Universiteit van die Vrystaat.: ‘n Versameling artikels oor die Grensoorlog deur bekende en minder bekende bydraers.

Hierdie publikasie is ‘n eerlike poging om enkele insigte te bied in ‘n onderwerp wat vir dekades lank as taboe beskou is. Daarom kan dit as ‘n bronnepublikasie dien wat hopelik as ‘n riglyn vir die opklaar van onduidelikhede en as stimulus vir verdere navorsing benut word. Die publikasie gebruik verskillende invalshoeke om slegs Suid Afrika se optrede en handelinge binne verskillende kontekste te belig. Dit wissel van van hoogs akademiese beredeneerde argumente met volledige verwysings na die bronne wat gebruik is, tot persoonlike ervarings van mense wat op verskillende vlakke in die oorlogspoging betrokke was; dit sluit onder meer geredigeerde onderhoude met twee rolspelers in. Die meeste van die outeurs was óf ten nouste betrokke by die Grensoorlog, óf het jare lange navorsing oor die onderwerp gedoen en kan beskou word as kenners op die spesifieke terrain.Die inhoud van hierdie publikasie poog om die geledinge van die Suid Afrikaanse Weermag teen die agtergrond van hul aktiwiteite in die oorlogsteater in SWA/Namibië en Angola te verken. Daarom verskyn daar algemene artikels, gevold deur bydraes wat konsentreer op die Leër, Lumag, Vloot en Geneeskundige Dienste.

Deel 1, Sagteband, 398 bladsye (2006)

***

A multilingual Journal for Contemporary History by the University of the Free State: A collection of articles by well-known and lesser-known contributors.

This publication is an honest attempt to provide a few insights into a topic that was regarded as taboo for many decades. It can therefore serve as a resource publication, which may hopefully be utilised as a guideline to clear up any ambiguities and stimulate further research, both here in South Africa and aboard.

To a large extent, this publication uses different perspectives to highlight only South Africa’s actions and conduct within different contexts. This ranges from arguments based on highly academic reasoning with full references to the sources used, to the personal experiences of people who were involved in the war effort at different levels – this includes edited interviews with two role players. Most of the authors were either closely involved in the Border War, or have already done years of research on the topic and can be regarded as experts in this particular field. The content of this publication endeavours to explore the different structures of the South African Army against the background of their actions in the war theatre in SWA/Namibia and Angola. This is why the publication contains general articles followed by contributions that focus on the Army, Air Force, Navy and Medical Services.

Part 1, Softcover, 398 pages (2006)

***

Contributions / Bydraes: Willem Steenkamp, Leopold Scholtz, Jan Breytenbach, Leo Barnard, Dick Lord, Andre Wessels, Helmut Heitman and others / en andere.